Badvattenkvalitet:
>
Loading...
Badvattenprognosen är en tjänst från DHI – framtagen för flera svenska kommuner och VA-aktörer. Integritetspolicy
Feature

Badvatten på din smartphone!

Du kan också ladda ner vår app Badvatten som finns för både iPhone och Android. Sök efter Badvatten eller klicka här nedanför.

Please download our app Badvatten for iPhone and Android. Search Badvatten or click below.

Teknisk beskrivning av badvattenprognosen

Vill du veta om det är goda förutsättningar för en tur till stranden? Klicka på en flagga för att se en prognos för badvattnets kvalitet och strandvädret. Vid röd flagga kan bad innebära en hälsorisk och vid grön flagga går det bra att bada. Badvattenprognosen ger dig information om badvattenkvaliteten idag och tre dagar framåt på havsbad i de kommuner som abonnerar på en badvattenprognos. Genom att titta på badvattenprognosens hemsida och app kan du se badvattenkvaliteten innan du ger dig iväg till badet.
Prognosen för badvattenkvaliteten baseras på datorsimuleringar av koncentrationer av bakterierna E. coli och Enterokocker i badvattnet. Närvaro av dessa bakterietyper indikerar att vattnet är förorenat av avloppsvatten och att badvattnet kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier. Låga koncentrationer av bakterierna utgör ingen hälsorisk. EU har fastställt gränsvärden för när bakterierna utgör en hälsorisk och när de badande bör varnas. I varningssystemet sätts röd flagga om datorsimuleringarna visar att det är risk att gränsvärdena överskrids.

Datamodellens prognos av risken för höga koncentrationer av E. coli och Enterokocker bygger på data på utsläpp av renat avloppsvatten till havet eller till vattendrag som mynnar i havet. Normalt leds bara renat avloppsvatten ut via reningsverkets utloppsledning i mängder som inte ger problem. Men i samband med kraftigt regn har avloppsystemet inte kapacitet att transportera allt vatten och det leds ut orenat vatten via bräddavlopp samt att större mängder vatten än vanligt leds ut genom utloppsledningarna.

Resultaten av bakterieanalyserna kan ses på kommunernas hemsidor. En gång om året bedöms den generella badvattenkvaliteten för badplatsen baserat på en statistisk analys av resultaten. Denna generella bedömning finns på kommunernas hemsidor samt anslaget vid respektive badplats. Den kan också ses på EUs hemsida.
Badvattenprognosens datamodell är en kombination av hydrografiska och ekologiska modeller. Den hydrografiska delen tar fram hur vattnet rör sig och hur snabbt bakterierna dör. Modellen är en 3D-modell, det vill säga den visar både den rumsliga utvecklingen (horisontalt samt genom vattenpelaren) och tidsutvecklingen. På djupet är modellen indelad i flera lager där antalet lager varierar beroende på vilken modell som används. I det horisontella planet är området indelat i trianglar, stora trianglar ute i de öppna vattnen och mindre trianglar (ca 100 m) längs stränderna. I varje triangel beräknas strömriktning och strömhastighet, salthalt, vattentemperatur samt bakteriekoncentration. Strömmarna i modellen styrs av förhållandena som råder i havet utanför modellområdet samt av de meteorologiska förhållandena över havet. Information om hydrografin i modellen, salthalt och temperatur, fås från en större modell som täcker Östersöen. Vind, lufttemperatur, solinstrålning, molntäcke och nederbörd kommer från en meteorologisk modell. Badvattenprognosen bygger på resultaten från flera mindre modeller för olika kuststräckor, detta eftersom badvattenmodellen ska ge nya resultat så snabbt som möjligt efter det att det kommer nya väderprognoser (var 12 timme) och/eller det finns en registrerad bräddning (kontrolleras var 10 minut). Om man endast haft en stor modell för hela kusten skulle simuleringarna tagit för lång tid.
När renat avloppsvatten släpps ut från ett avloppsreningsverk, eller när bräddning sker i samband med kraftig nederbörd, får datamodellen automatiskt ett meddelande om de utsläppta vattenmängderna. Data skickas alltså från avloppsreningsverken till den server på DHI där den dagliga driften av badvattenprognosen sker. Ett utsläpp beskrivs i modellen som ett vattenflöde (m3/s) med en bestämd bakteriekoncentration av E. coli och Enterokocker. Utsläppet läggs in i modellen i trianglarna som representerar utsläppspunkterna och därefter sprids bakterierna och bryts ned i modellområdet. Modellen beräknar sedan den troliga utvecklingen av bakteriekoncentrationen i alla modellens trianglar för hela prognosperioden, det vill säga för tre dagar framåt.

Varje flagga i kartan representerar en strand och varje strand finns representerad i modellen. Därmed kan man ur modellen få data för bakteriekoncentrationerna kring stranden. Data används för att sätta färgen på flaggan som representerar stranden enligt följande:
  • Det sätts grön flagg när det förutspås bli bra badvattenkvalitet. Det innebär att bakteriekoncentrationerna inte kommer att överstiga de fastslagna gränsvärdena under det berörda dygnet.
  • Det sätts röd flagg när det förutspås bli dålig badvattenkvalitet. Det innebär att bakteriekoncentrationen vid någon tidpunkt under det berörda dygnet kommer att överstiga de fastslagna gränsvärdena.
  • Gränsvärdet för bra badvattenkvalitet är 500 E. coli per 100 ml respektive 200 Enterokocker per 100 ml.
  • Det sätts gul flagg om det inte är möjligt att förutspå badvattenkvaliteten på stranden. Orsaken till detta kan ses om du håller muspekaren över.
Om det inte sker någon bräddning körs modellen två gånger per dygn. Det innebär att en ny körning startas när de meteorologiska förhållandena uppdateras. Modellen gör då en simulering av förhållandena för idag och tre dagar framåt. Detta sker i vanliga fall mellan klockan 22 och 01 och mellan klockan 10 och 13. Så snart ett dygn är färdigberäknat uppdateras flaggorna. Det innebär att den slutliga prognosen för den aktuella dagen och tre dagar framåt finns tillgänglig tidigt på morgonen och uppdateras på eftermiddagen.

När en bräddning registreras startar modellen beräkningarna direkt för att ta fram en ny prognos. Detta sker oavsett om modellen är mitt i en av de dagliga körningarna eller i pausen mellan dessa. Det går ca 2 timmar mellan det att bräddningen sker och prognosen för dagen är uppdaterad. Om det bräddas ytterligare under tiden modellen beräknar det pågående dygnet körs simuleringen om. Detta upprepas tills det inte längre bräddas och först då kör modellen resten av prognosen. Det betyder att ca 2,5 timmar efter den senaste bräddningen finns det en fullständig prognos för den aktuella dagen och tre dagar framåt.